Verslag bezoek College van Burgemeester en Wethouders aan de buurt

Vrijdag 17 -11 kwam het college van B&W op bezoek in onze wijk. 

Zij werden verwelkomd door het bestuur van “Stichting buurtcomité Hogewoerd en Omgeving” bij de SSR aan de Hogewoerd.

Aan de hand van een Power Point Presentatie werden zij geïnformeerd over het doel van het buurtcomité, de grote diversiteit aan bewoners, de activiteiten van het buurtcomité met daarbij de overleggen waarin het buurtcomité participeert, de ondersteuning die geboden wordt aan en de samenwerking met de wijkgroep buur(t)contacten, de samenwerking met de SSR en de Vereniging Het Plantsoen en hoe het buurtcomité te bereiken is. (Facebook, mail redactie@hethoogstewoerd.nl en de website. )

Klik hier voor alle foto’s.

De aandachtspunten vanuit de wijk werden in separate dia’s toegelicht.

Over het  “Verkeer” hebben wij o.a. verteld dat er te weinig parkeerplaatsen zijn. Vooral na 19.00 uur is er geen parkeerplaats meer onbezet. Het vergunningenbeleid is nu zo dat iedereen een vergunning krijgt en dat zelfs een 2e vergunning ongelimiteerd afgegeven wordt. Het college is gevraagd hieraan wat te doen. 

Er staan veel fietsen en ook wrakken op de stoep die de doorgang belemmeren voor voetgangers. Door de verkamering in de wijk is dit aanmerkelijk toegenomen. 

Te grote vrachtwagens komen nog wel eens “vast “te zitten. 

Wat betreft “Vuilnis” hebben de ondergrondse containers een grote verbetering gebracht. Er zijn geen meeuwen meer en geen opengerete zakken op straat. Helaas zijn de vele vuilnisbakken weggehaald en zijn er slechts enkele groene containers geplaatst op bepaalde plaatsen, wat nog wel het effect heeft dat er veel zwerfvuil op straat ligt. 

Wat betreft “Handhaving”; door de verkamering is ook de overlast toegenomen. Er is een toename van AirBnB huizen in de wijk wat nogal eens extra overlast te weeg brengt. Voor het college was dit een nieuwe verrassende ontwikkeling waar ze meer over wilde weten.

Over het “Groen”;  waarbij we trots zijn op het Plantsoen, de volière die daar staat, het Singelpark  en het project “Tegel eruit Plant erin”,  werd ook een toelichting gegeven.

Veel aandacht werd er besteed aan de berichtgeving, communicatie en voorlichting met en vanuit de gemeente,  die niet altijd optimaal verloopt. Dit werd onderbouwd en geïllustreerd met voorbeelden. Voor enkelen van het college was dit herkenbaar.

De presentatie werd afgesloten met een dia en toelichting over de jaarlijkse buurtborrel die de saamhorigheid in de buurt stimuleert. Steeds meer buurtbewoners komen elk jaar; van jong tot oud, en vanuit alle lagen van de bevolking (bewoners).

Hierna werd B&W uitgenodigd voor een wandeling door de wijk. Op diverse locaties werden de hiervoor besproken aandachtspunten toegelicht.  Hierbij merkte Marleen Damen op dat het lopen over de Hogewoerd best lastig is.

Tijdens het bezoek is duidelijk aangegeven dat bewoners het gevoel hebben dat het economische belang zwaarder lijkt te wegen dan het welzijn van de huidige bewoners.

Deze presentatie zal voor u herhaald worden tijdens de jaarvergadering met aansluitend nieuwjaarsborrel op woensdag 30 januari 2018 aanvang 20.30 uur bij de SSR.

Mede ook omdat u vorig jaar tijdens de jaarvergadering meegewerkt hebt aan de inventarisatie over de goede en verbeterpunten in de wijk.