Concept Parkeervisie en concept parkeernormen 2020-2030

  • Berichtcategorie:Algemeen

In de Conceptversie Leiden 2020- 2030 staat de nadere uitwerking van de Omgevingsvisie en Mobiliteitsnota over parkeren van auto’s en fietsen per gebied tot 2030.

De stukken zijn in te zien op  www.leiden.nl/inspraak of in het Stadskantoor, Bargelaan 190, Leiden.

Inspraak kan worden ingediend en worden gestuurd aan het College van B&W, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via de website:

www.leiden.nl/inspraak